Nikogo nie zostawiam bez pomocy,
nawet w najtrudniejszych przypadkach.
Adwokat Jerzy Lachowski
Nikogo nie zostawiam bez pomocy, nawet w najtrudniejszych przypadkach.

Adwokat Jerzy Lachowski specjalizuje się w obronie w sprawach karnych i reprezentacji w sprawach cywilnych. Jako naukowiec z dużym dorobkiem oraz dzięki wielkiej skrupulatności i indywidualnemu podejściu do każdej prowadzonej sprawy, doktor habilitowany nauk prawnych i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu – adwokat Jerzy Lachowski oferuje obsługę prawną na najwyższym poziomie merytorycznym, spełniającą najbardziej rygorystyczne standardy etyki zawodowej. Kancelaria adwokata Jerzego Lachowskiego mieści się w Toruniu i obsługuje klientów głównie z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Zakres obsługi prawnej

Sprawy karne

 • Reprezentacja w postępowaniu karnym, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i przed sądem w sprawach o przestępstwa powszechne i skarbowe we wszystkich instancjach, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia;
 • Reprezentacja w sprawach o wykroczenia przed organami ścigania w postępowaniu wyjaśniającym, a następnie przed sądem we wszystkich instancjach;
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika świadka;
 • Obrona w postępowaniu wykonawczym tj. reprezentacja w sprawach o rozkładanie grzywny na raty, odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, przerwę w karze, zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, w sprawach o warunkowe zwolnienie, w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności;

Sprawy cywilne

 • Reprezentacja w sprawach cywilnych, w szczególności o zapłatę (odszkodowanie, zadośćuczynienie), wydanie rzeczy, zachowek, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, dział spadku, rozwód;
 • Przygotowywanie projektów umów, a także ich opiniowanie;

Opinie prawne

 • Przygotowywanie opinii prawnych w sprawach karnych dotyczących podstaw odpowiedzialności za przestępstwo, przestępstw komunikacyjnych, gospodarczych, przeciwko mieniu, rodzinie i opiece, a także korupcyjnych;

Porady prawne

 • Udzielanie porad prawnych w sprawach karnych oraz cywilnych.

Dorobek naukowy dr. hab. Jerzego Lachowskiego (selekcja)

 • Stan wyższej konieczności w polskim prawie karnym, Warszawa 2005;
 • Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010;
 • Objaśnienia do art. 66-84 [w:] Kodeks karny. Cześć ogólna. Komentarz, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017 (warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie);
 • Wina i strona podmiotowa czynu zabronionego [w:] System prawa karnego. Tom III. Nauka o przestępstwie, red. R. Dębski, Warszawa 2017;
 • Objaśnienia do art. 222-231b [w:] Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz. Tom II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017 (przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego);
 • Objaśnienia do rozdziałów I, III, VII, IX, XXI, XXII-XXIII, XXVI, XXXV art. 278-279, art. 284, art. 286-287, art. 289-290kk [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2018 (min. zasady odpowiedzialności karnej, okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną, przestępstwa przeciwko środowisku, przeciwko wolności, rodzinie i opiece, mieniu);
 • Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. i współaut. Jerzy Lachowski, Warszawa 2018 (zasady postępowania wykonawczego, wykonywanie kary pozbawienia wolności);
 • Przestępstwa przeciwko wierzycielom [w:] System prawa handlowego. Tom X. Prawo karne gospodarcze, red. R. Zawłocki, Warszawa 2018;
 • Prawo karne. Zarys problematyki (współaut. A. Marek), Warszawa 2018;

Zobacz kompletny spis publikacji

Wskazówki i porady zanim zadzwonisz

Co zrobić zanim zajdzie potrzeba obrony / reprezentacji przez adwokata

Należy jak najszybciej skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem (adwokatem), aby przedstawić mu stan sprawy. Niezbędne będzie spotkanie z klientem celem ogólnego jej omówienia. Wszystkie okoliczności, o których adwokat dowiaduje się podczas świadczenia pomocy prawnej objęte są tajemnicą adwokacką.

Dlaczego wybór właściwego adwokata jest tak ważny

Wybór adwokata jest kluczowy dlatego, że klient nie zostaje ze sprawą sam, może liczyć na profesjonalne wsparcie i adekwatną pomoc przy rozwiązywaniu problemów prawnych wiążących się ze sprawą.

Dlaczego trzeba działać szybko

Im szybciej klient zgłosi się do adwokata ze swoim problemem, tym lepiej. W ten sposób umożliwia mu rzetelną obronę interesów, w szczególności dokładne zapoznanie się z materiałem zgromadzonym w toku postępowania, jego szczegółową analizę i wspólne opracowanie linii obrony.

Dlaczego adwokat nie może nigdy zagwarantować wygrania sprawy

Wynik postępowania karnego, czy też cywilnego nie jest zależny tylko od rzetelności i skrupulatności obrońcy lub pełnomocnika. Zależy on do pewnego stopnia również od aktywności strony przeciwnej, wyników inicjowanego przez nią postępowania dowodowego. Nierzadko trudno przewidzieć na przykład to, co powiedzą świadkowie podczas przesłuchania, a od tego zależy wielokrotnie rozstrzygnięcie danej sprawy. Adwokat jest obowiązany do starannego działania w czasie reprezentowania interesów klienta, a nie do osiągnięcia konkretnego rezultatu.

Mam już adwokata lecz chciałbym go zmienić lub skorzystać z konsultacji adwokata Jerzego Lachowskiego

Zbór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu w § 34 stanowi, że przed udzieleniem pomocy prawnej adwokat powinien upewnić się, czy w tej sprawie klient nie korzysta już z pomocy prawnej innego adwokata, a jeśli tak, to bez wiedzy i zgody tegoż adwokata nie może udzielić pomocy prawnej ani też brać udziału w sprawie łącznie z nim. W przedstawionej sytuacji konsultacja jest możliwa tylko pod warunkiem udokumentowania zgody pochodzącej od dotychczasowego pełnomocnika lub wypowiedzenia pełnomocnictwa dotychczasowemu adwokatowi.

Jakie są koszty usług adwokata

Koszty usług adwokata to kwestia bardzo indywidualna. Zależy ona między innnymi od złożoności sprawy, rodzaju problemu prawnego, z którym klient przychodzi do profesjonalnego pełnomocnika, a także czasu, który adwokat musi poświęcić na zapoznanie się ze sprawą i jej prawną analizę. Im bardziej skomplikowana sprawa, wymagająca sporego nakładu czasu pracy, im dłużej toczy się postępowanie czy to karne, czy cywilne, tym większe są koszty usługi adwokackiej.

W jakich przypadkach nie podejmujemy się prowadzenia sprawy

Adwokatowi nie wolno podjąć się prowadzenia sprawy ani udzielić pomocy prawnej w następujących przypadkach:

 1. Jeśli udzielił wcześniej pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej.
 2. Jeżeli brał udział w tej sprawie, wykonując funkcję publiczną (np. jako prokurator bądź sędzia).
 3. Jeśli osoba, przeciwko której ma prowadzić sprawę jest jego klientem, choćby w innej sprawie.
 4. Jeżeli zawodowy pełnomocnik będący dla niego osobą najbliższą prowadzi sprawę lub udzielił już pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej.
 5. Adwokatowi nie wolno podjąć się prowadzenia sprawy, jeśli zgłasza się z nią osoba nieupoważniona.
 6. Adwokat nie może reprezentować klientów, których interesy są sprzeczne, nawet gdyby klienci ci wyrażali na to zgodę.
 7. Nie wolno również podejmować się prowadzenia sprawy przeciwko bliskiej osobie oraz przeciwko osobie, z którą adwokat ma poważny zatarg osobisty.
 8. Co do zasady adwokat nie może brać udziału w czynnościach egzekucyjnych.

Co się stanie jeśli adwokat Jerzy Lachowski nie będzie mógł podjąć się reprezentacji/obrony

Jeżeli adw. Jerzy Lachowski osobiście nie będzie mógł podjąć się obrony lub reprezentacji, wówczas odeśle klienta do innego adwokata lub radcy prawnego, z którym współpracuje.

Jakie informacje należy przygotować przed pierwszym telefonem lub spotkaniem?

Zanim zadzwonisz przygotuj krótką informację o sprawie, w szczególności, czy jest to sprawa karna, czy też cywilna, czego ona dotyczy. Natomiast podczas pierwszego spotkania dobrze jest mieć przy sobie podstawowe dokumenty dotyczące sprawy, jak choćby akt oskarżenia, który został skierowany już do sądu, czy też pozew, który doręczył sąd cywilny, ewentualnie orzeczenie wraz z uzasadnieniem, które podlega zaskarżeniu. Adwokat Jerzy Lachowski nie udziela porad prawnych przez telefon.