I. Monografie, komentarze i podręczniki


 1. Stan wyższej konieczności w polskim prawie karnym, Warszawa 2005, s. 267;
 2. Objaśnienia do art. 75a, 79a i art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego, Toruń 2007;
 3. Wprowadzenie do rozdziału III k.k., objaśnienia do art. 25-27 w: Kodeks karny : część ogólna : komentarz do artykułów 1-31. T. 1 / red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki, Warszawa 2010, s. 480-582 oraz wydanie drugie Warszawa 2011;
 4. Objaśnienia do art. 77-84a w: Kodeks karny : część ogólna : komentarz do artykułów 32-116. T. 2 / red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki, Warszawa 2010 oraz wydanie drugie, Warszawa 2011; wydanie trzecie, Warszawa 2015; Warszawa 2017;
 5. Objaśnienia do art. 66-76 w: Kodeks karny: część ogólna: komentarz do artykułów 32-116. T 2/ red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki, Warszawa 2011; Warszawa 2017;
 6. Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010, s. 385 (recenzja R. Dębskiego, Prokuratura i Prawo 2012, nr 12);
 7. Prawo karne. Zarys problematyki (współaut. A. Marek), WoltersKluwer, Warszawa 2011, drugie wydanie- Warszawa 2013, trzecie wydanie- Warszawa 2016; czwarte wydanie- Warszawa 2018;
 8. Przestępstwa przeciwko wierzycielom [w:] System prawa handlowego. Tom X. Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2012; wydanie drugie Warszawa 2018;
 9. Strona podmiotowa czynu zabronionego [w:] System prawa karnego. Tom III. Nauka o przestępstwie (red. R. Dębski), Warszawa 2013; ;
 10. Wina w prawie karnym [w:] System prawa karnego. Tom III. Nauka o przestępstwie (red. R. Dębski), Warszawa 2013;
 11. Objaśnienia do art. 222-231b kk [w:] Kodeks karny. Cześć szczególna. Tom II. Komentarz do art. 222-316kk (red. M. Królikowski, R. Zawłocki), Warszawa 2017;
 12. Stan wyższej konieczności, inne kontratypy, inne okoliczności wyłączające winę [w:] System prawa karnego. Tom 4. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej (red. L. Paprzycki), Warszawa 2013; wyd. 2 , Warszawa 2016;
 13. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2015 (Wydawnictwo CH Beck), redakcja naukowa oraz autorstwo komentarza do następujących przepisów: art. 1, art. 4-8b, art. 38-43, art. 67-100, art. 224-226, art. 242; wyd. 2 , Warszawa 2016; wyd. 3 , Warszawa 2018;
 14. Nieumyślność a brak zamiaru w prawie karnym – uwgi de lege ferenda [w:] Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej (red. J. Giezek, P. Kardas), Warszawa 2016;
 15. Kodeks karny. Komentarz (red. V. Konarska-Wrzosek). Komentarz do art. 1-12, 25-31, 64-65, 85-91, 173-193, 206-211a, 278-279, 284, 286, 287, 289, 290kk, Warszawa 2016; Warszawa 2018;
 16. Prawo karne w kazusach (we współaut. z M. Leciakiem i J. Wojciechowskim), Toruń 2016;

II. Artykuły problemowe


 1. Kompensata umowna a potrącenie ustawowe, Przegląd Prawa Handlowego 2000, nr 9;
 2. Zakres stosowania instytucji nieważności orzeczeń w procesie karnym, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2000, nr 3-4;
 3. Kompensaty umowne wierzytelności przyszłych w prawie cywilnym, Glosa 2001, nr 2;
 4. Sporne problemy wykładni przepisów o przestępstwie nadużycia zaufania uwagi de lege lata i de lege ferenda (współaut. T. Oczkowski), Przegląd Sądowy 2002, nr 5;
 5. Pozbawienie praw publicznych w kodeksie karnym, Prokuratura i Prawo 2003, nr 10;
 6. Przepadek broni palnej i amunicji na gruncie kodyfikacji karnych z 1997 r. w: Doctrina multiplex veritas una : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Mariuszowi Kulickiemu / pod red. A. Bulsiewicza, A. Marka, V. Kwiatkowskiej-Darul, Toruń 2004 (współaut. A. Lach);
 7. Odpowiedzialność karna płatnika składek -wybrane zagadnienia, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2004, nr 12;
 8. Niektóre problemy wynikające z „jednoczynności” przestępstwa ciągłego (wspóaut. A. Marek), Prokuratura i Prawo 2004, nr 11-12;
 9. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skierowane przeciwko instytucji ubezpieczenia emerytalnego -wybrane zagadnienia w:
 10. Zagadnienia prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego / pod red. Andrzeja Borodo, Toruń 2004;
 11. Zasady wymierzania kar 25 lat oraz dożywotniego pozbawienia wolności według K.K. z 1997 r. w: Kary długoterminowe : polityka karna wykonywanie warunkowe zwolnienia / pod red. Teresy Gardockiej, Warszawa 2006;
 12. Odpowiedzialność karna członków kolegialnych organów spółek kapitałowych : zagadnienia wybrane (współaut. T. Oczkowski), Prokuratura i Prawo 2006, nr 2;
 13. Pokrzywdzony w prawie karnym wykonawczym, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2006, nr 51;
 14. Przejawy obiektywizacji odpowiedzialności karnej w k.k. z 1997 r., Studia Prawnicze 2006, nr 1;
 15. Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny (współaut. T. Oczkowski), Prokuratura i Prawo 2007, nr 9;
 16. Funkcje warunkowego przedterminowego zwolnienia we współczesnej polityce kryminalnej i penitencjarnej w: Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych : IV Polski Kongres Penitencjarny / red. Wiesław Ambroziak, Henryk Machel, Piotr Stępniak, Kalisz 2008;
 17. Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia, Państwo i Prawo 2008, nr 2;
 18. Przesłanka materialna warunkowego przedterminowego zwolnienia na gruncie k.k., Prokuratura i Prawo 2008, nr 11;
 19. Praktyczne aspekty instytucji przedstawiciela skazanego w Kodeksie karnym wykonawczym (art. 42 kkw.), Przegląd Więziennictwa Polskiego 2008, nr 59;
 20. Skarga skazanego w postępowaniu wykonawczym (art. 7 kkw) (współaut. T. Oczkowski), Przegląd Więziennictwa Polskiego 2008, nr 61;
 21. Warunkowe zwolnienie w prawie polskim na tle ustawodawstwa państw Rady Europy w: X lat obowiązywania Kodeksu karnego wykonawczego : praca zbiorowa / pod red. Stefana Lelentala i Grażyny B. Szczygieł, Białystok 2009;
 22. Najważniejsze zagadnienia sporne związane z wykładnią przedmiotu czynności wykonawczej przy przestępstwie naruszenia zakazu sądowego (art. 244k.k.) [w:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010;
 23. Struktura nieumyślności w kodeksie karnym z 1997r. (współaut. A. Marek) [w:] Nieumyślność. Pokłosie VIII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego (red. J. Majewski), Toruń 2012 oraz w tejże publikacji głos w dyskusji (s. 109-111).
 24. Czy konsekwentnie oddzielono stronę podmiotową od winy w kodeksie karnym z 1997r.? [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Tom II (red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel), Warszawa 2012;.
 25. Kilka uwag o nowym modelu kary ograniczenia wolności w kodeksie karnym z 1997r. [w:] Nauki Penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga Jubileuszowa Profesora Mariana Filara, Toruń 2012;
 26. Opinia dla Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego w związku z konferencją, która odbyła się w dniach 15-16 listopada 2011r. w Popowie [w:] Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego 2011, nr 3;
 27. Wybrane zagadnienia sporne na tle wykładni przepisów ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013;
 28. Prawo skazanego do niezwłocznego wykonania kary [w:] Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, Warszawa 2013;
 29. Ocena projektowanych zmian art. 9k.k., Państwo i Prawo 2014, nr 1;
  Ocena wybranych zamian w zakresie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary w ustawie z 20 lutego 2015r. [w:] Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga Jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, Wrocław 2015;
 30. Warunkowe zwolnienie z kary dożywotniego pozbawienia wolności- wybrane zagadnienia [w:] Długoterminowe kary pozbawienia wolności w teorii i praktyce (red. W. Zalewski), Gdańsk 2015;
 31. Warunkowe zawieszenie wykonania kary oraz warunkowe zwolnienie po noweli z 20 lutego 2015r. z perspektywy art. 4 par. 1 kk- wybrane zagadnienia, Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea. Tom VI, Bydgoszcz 2016;
 32. Negligence in Polish and English criminal law, Comparative Law Review 2015, Tom 20;
 33. Ewolucja regulacji dotyczącej błędu co do znamion typu podstawowego w polskich kodyfikacjach karnych [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XLIII. Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka (red. J. Giezek, D. Gruszecka, T. Kalisz), Warszawa 2017;
 34. Zasady orzekania kary ograniczenia wolności- wybrane zagadnienia [w:] Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. Tom XL (red. T. Kalisz), Wrocław 2017;

III Glosy


 1. Glosa do uchwały SN z dnia 11 sierpnia 2000 r. I KZP 17/2000, Monitor Prawniczy 2001, nr 16;
 2. Glosa do postanowienia SN z 11 października 2001 syg. akt I KZP 24/2001 r., Palestra 2002, nr 9;
 3. Glosa do wyroku SN z dnia 5 stycznia 2001 r. V KKN 504/00, Państwo i Prawo 2002, nr 2;
 4. Glosa do wyroku SA w Krakowie z 16 września 2003 sygn. Akt II Aka 151/03, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2005, nr 3;
 5. Glosa do uchwały SN z dnia 30 października 2008 r. I KZP 22/08, Probacja 2009, nr 3-4;

IV. Redakcja opracowań zbiorowych


 1. Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi (red. V. Konarska Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz), Warszawa 2010;
 2. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz (red. Jerzy Lachowski), Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2015, 2016;