DANE OSOBOWE
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) należy
poinformować, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Jerzy Lachowski, ul. Mikołaja Kopernika 21, 87-100 Toruń.
Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej pełnomocnictwem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2020r., poz. 1651 ze zm.). Niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.

PRAWO DO SPRZECIWU
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanej powyżej. Przetwarzanie Państwa danych w tych celach zostanie
zakończone, chyba że możliwe będzie wykazanie, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego Państwa sprawę lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania, a także podmiotom, w zakresie usług księgowych i informatycznych, z którymi zawarto pisemne umowy powierzenia.
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną. Decyzję w ramach prowadzonej działalności kancelaryjnej nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.